Themes & Awards 2018 - Bhowanipur Swadhin Sangha

Themes & Awards

Home / Themes
20 18

Theme: Jay Jitkour Deban Mena (Bolo Amra Karbo Jay)

 • Biswa Bangla Sharod Samman - Sera Bhabna
 • Kolkata Shree Sharod Samman - Sera Bishoy
 • Dakshin Kalikata Krira & Sanskriti Patishad - Shresto Silpik Sukorjo
 • Daan Utsav Sharod Samman - Best Puja
 • Barna Parichay - Serar Sera
 • Jiyo Bangla Sharod Samman - Salpo Bajeter Sera Pujo
 • Bharat Tathya Mitra Sharod Samman - Sera 10
 • Uma Sharod Samman - Sera 10
 • Concern for Human Welfare (CHW) present Paharer Chokhe Samotaler Pujo - Best 5
 • Trishakti Samman - South Division, Kolkata Police - Best Puja
 • Eai Banglar Matite - Sera 10
 • Music 2000 Sharad Samman - Serar Sera Theme Song & Sera Bhabna
Awards 2018 - Bhowanipur Swadhin Sangha