Themes & Awards 2017 - Bhowanipur Swadhin Sangha

Themes & Awards

Home / Themes
20 17

Theme: Sabuj (The Green)

 • Kolkata Shree - Mayor's Choice
 • Sera Samaj Bandhu Samman - Paschim Bangla Yubo Kalyan
 • Tumi-e Shrestho Sarad Samman - Sera Dosh
 • Signature Vision - Sarad Acots Samman - Sera Dosh
 • Amar Durga Sera Dosher Larai - Serar Sera
 • Jiyo Bangla Sharod Samman - Salpo Bajeter Sera Pujo
 • Bharat Tathya Mitra Sharod Samman - Sera Dosh
 • Maa Mati Manush Sambad Saptahik Patrika - Sera Annaya Samman
 • Nari Shakti Sarad Samman - Best 5
 • Trishakti Samman - South Division, Kolkata Police - Best Puja
 • Eai Banglar Matite - Salpa Budgeter Sera Pujo
 • Uran TV & Uran Emplaring - Sera Durga Pujo
Awards 2017 - Bhowanipur Swadhin Sangha